IX NIS International Research-to-Practice Conference

Values, Wellbeing and Innovation for the Future of Education

26-27 October 2017
http://conferences.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/07/kaz_image.jpg

Брошюра

IX NIS Халықаралық Конференциясы. Білім берудің жарқын болашағына арналған құндылықтар, әл-ауқаттылық және инновация. 26-27 қазан 2017 ж.

http://conferences.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/07/rus_image.jpg

Брошюра

IX NIS Международная конференция. Ценности, благополучие и инновации для будущего образования. 26-27 октября 2017 г.

http://conferences.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/07/eng_image.jpg

Brochure

IX NIS International Conference. Values, Wellbeing and Innovation for the Future of Education. 26-27 October 2017.