XI Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы

Мектеп әлемін өзгертетін ұстаздар

24-25 қазан 2019 ж.
//conferences.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2019/06/рис.-обл.-каз-1.jpg

Ақпараттық хат

XI NIS Халықаралық Конференциясы Мектеп әлемін өзгертетін ұстаздар
24-25 қазан 2019 ж.

//conferences.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2019/05/рис.-обл.-рус.jpg

Информационное письмо

XI NIS Международная конференция Учителя, меняющие мир школы
24-25 октября 2019 г.

//conferences.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2019/05/рис.-обл.-англ.jpg

Information Letter

XI NIS International Conference Teachers changing the world of schooling
24-25 October 2019