IX NIS International Research-to-Practice Conference

Values, Wellbeing and Innovation for the Future of Education

26-27 October 2017
http://conferences.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2018/01/conference-proceedings-v-1.jpg

Мақалалар жинағы

IX Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы. Білім берудің жарқын болашағына арналған құндылықтар, әл-ауқаттылық және инновация. 26-27 қазан 2017 ж. Астана, Қазақстан.

http://conferences.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2018/01/conference-proceedings-v-1.jpg

Сборник статей

IX Международная научно-практическая конференция. Ценности, благополучие и инновации для будущего образования. 26-27 октября 2017 год. Астана, Казахстан.

http://conferences.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2018/01/conference-proceedings-v-1.jpg

Conference Proceedings

IX NIS International Research-to-Practice Conference. Values, Wellbeing and Innovation for the Future of Education. 26-27 October 2017. Astana, Kazakhstan.